TEACHER PARENT

Super Gabay para sa mga magulang!

Ang mga module na ito ay naglalayong mahikayat ang mga magulang, kamag-anak, gabay, o guardian na maging kaakibat ng mga guro sa tuluy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa gitna ng online class.

Nakapaloob sa mga module na ito ang praktikal na kaalaman sa pamamahala at paggabay sa pag-aaral ng mga mag-aaral mula sa tahanan, ang paglikha ng kaaya-yang kapaligiran para sa pag-aaral, at kung paano makipagtutulungan sa mga guro para malubos ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa bahay.

Bukod sa digital literacy, kabilang sa modules ang kaalaman tungkol sa digital citizenship.

I-download na ang mga module para sa dagdag-kaalaman!